UBLIŽOVANIE DEŤOM A ICH OCHRANA

Pomoc a ochrana takýchto detí nie je jednoduchá, nie je to jedno rázový akt. Nie je možné ju uskutočniť rýchlo, a ani bez dôkladnej analýzy situácie. Je vždy výsledkom detekcie a diagnostikovania týrania dieťaťa.

Detekcia týrania dieťaťa
Predstavuje veľmi zložitý a náročnú činnosť zabezpečovanú hlásením alebo cieľavedomým vyhľadávaním. Sťažuje ju prehlbujúci sa súkromný charakter rodiny a intimita rodinného života. Oddelenie sociálnej starostlivosti a policajné orgány získavajú informácie o týraní dieťaťa v rodine, najčastejšie:
– od občanov, susedov, príbuzných, známych,
– od pracovníkov „liniek dôvery“,
– od lekárov – pediatrov, sociálnych pracovníkov,
– od učiteľov, najmä materských škôl.
dívka se zakrytýma ušima
Diagnostika týrania dieťaťa
Po detekcii týrania dieťaťa v rodine nasleduje diagnostikovanie. Ide o komplexnú činnosť interdisciplinárneho tímu pracovníkov zisťujúcich a posudzujúcich ohlásenie násilia na dieťati, ktorá vyúsťuje do návrhu na pomocné, ochranné, terapeutické a ďalšie opatrenie v prospech dieťaťa. Najčastejšie používaným spôsobom je „klasický“ diagnostický postup uplatňovaný v medicínskej praxi, ale doplnený o spoluprácu odborníkov z iných odborov.

V zmysle zákona o sociálnej pomoci je sociálno-právna ochrana zameraná na ochranu práv a právom chránených záujmov občanov, najmä maloletých. Obsahuje činnosti, ktoré vedú k predchádzaniu príčin vzniku ohrozenia dieťaťa alebo narušeniu jeho výchovy, a k tomu, aby rodina, v ktorej dieťa žije plnila všetky svoje základné funkcie.

Najvýznamnejšou právnou úpravou v oblasti ochrany práv dieťaťa je Ústava Slovenskej republiky a Dohovor o právach dieťaťa.
Sociálno-právnu ochranu dieťaťa zabezpečuje predovšetkým orgány miestnej štátnej správy – na prvom stupni okresné úrady, odbory sociálnych vecí a na druhom stupni krajské úrady, resp. odbory sociálnych vecí.
Príslušné orgány štátnej správy vykonávajú predovšetkým:
a) výchovnú činnosť – zameranú na zlepšenie vzájomných vzťahov tak medzi rodičmi a deťmi, ako i medzi manželmi navzájom.
b) organizovanie náhradnej rodinnej starostlivosti – v rámci ktorej príslušné orgány miestnej štátnej správy vedú evidenciu, resp. prehľad detí, ktorým treba zabezpečiť náhradnú rodinnú starostlivosť.
c) rozhodovanie o okamžitom umiestnení dieťaťa do starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť rodičov v prípadoch, ak dieťa zostalo z rozličných dôvodov bez akejkoľvek starostlivosti alebo ak je jeho život alebo zdravie v doterajšom prostredí vážne ohrozené.

Týranie a zneužívanie detí je jednou z najbežnejších príčin smrti medzi predškolskými deťmi. Podľa štatistík ročne umierajú stovky detí v dôsledku zlého alebo nesprávneho zaobchádzanie rodičmi.
zatnutá pěst
Podľa môjho názoru je dôležitá výchova detí a mládeže k uvedomelému rodičovstvu. Treba ich viesť nielen k vytvoreniu zdravého rodičovstva, ale aj k učeniu ako sa vychovávajú deti a v neposlednom rade aj možnému plánovaniu počtu detí, teda aká ich rodina bude veľká. Asi najlepším vzorom pre naše deti je normálna, dobre fungujúca rodina, ktorá sa plní svoje povinnosti ako treba a správa sa k svojím deťom tak, aby aj ony v budúcnosti vytvorili harmonickú rodinu.

Ešte by som chcela pripomenúť, že povinnosťou každého z nás, je akékoľvek podozrenie na týranie alebo zneužívanie detí, nahlásiť príslušným úradom, lekárovi alebo polícii. V žiadnom prípade pred týmto problémom netreba zatvárať oči a hrať sa, že o ničom nevieme, lebo naše deti sú veľmi dôležité pre tento svet, nakoľko ho pre nás robia lepším, zábavnejším a krajším.

Publikován

Aktualizován

Author

Kategorie

Deti